Eindproducten

Hoe thuiszorgorganisaties samenwerking organiseren: visies, praktijken en dilemma’s

In deze onderzoeksrapportage beschrijven we de zorgpraktijk in de regio Amsterdam anno 2013, en zoeken we naar aanknopingspunten hoe thuiszorgorganisaties de drie uitdagingen van (1) het versterken van de samenwerking met mantelzorgers, (2) het vergroten van het aandeel van de informele zorg en (3) het organiseren van samenwerking met andere lokale organisaties in de hulpverlening zouden kunnen oppakken in de veranderende beleidscontext vanaf 2015. We baseren ons daarbij op interviews die zijn gehouden met medewerkers van zes thuiszorgorganisaties in de regio Amsterdam over hun visie op en de praktijk inzake samenwerking met mantelzorgers, vrijwilligers en andere (thuiszorg)organisaties. In verschillende hoofdstukken worden visies, praktijken en dilemma’s van medewerkers van thuiszorgorganisaties besproken.

Rapportage Hoe thuiszorgorganisaties samenwerking organiseren: visies, praktijken en dilemma’s

De belangrijkste conclusies van het onderzoek staan samen met aanbevelingen, vragenlijsten en belangrijke dilemma’s waar thuiszorgorganisaties in 2013 mee te maken hebben in een brochure: ‘Samen zorgen met mantelzorgers en andere professionals’

Samen zorgen voor thuiswonende ouderen

Deze rapportage beschrijft de samenwerking tussen mantelzorgers, professionals en vrijwilligers in de thuiszorg. Overleg tussen deze verschillende hulpverleners komt weinig voor. Maar als er overlegt wordt, zijn het vooral de thuiswonende mantelzorgers die contact hebben met verzorgenden of verpleegkundigen. Formele en informele hulpverleners noemen veelal dezelfde succesfactoren in de samenwerking, namelijk goede communicatie en overleg over de zorg, een goede taakverdeling in de zorgverlening en een goede relatie tussen de hulpverleners.

Rapportage Samen zorgen voor thuiswonende ouderen

Online bijlage met uitgebreide tabellen

Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn ook brochures ontwikkeld om de samenwerking tussen mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers te verbeteren:

Brochure voor mantelzorgers
Brochure voor professionals in de thuiszorg
Brochure voor thuiszorgmanagers

Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen

Deze onderzoeksrapportage beschrijft de gemengde zorgnetwerken van kwetsbare, thuiswonende ouderen. Er komen veel verschillende hulpverleners over de vloer bij de ouderen. Gemiddeld bijna tien hulpverleners, waarvan minder dan een derde informele hulpverlener (mantelzorger of zorgvrijwilliger) is. Ouderen ervaren nauwelijks de regie over de zorg in deze grote zorgnetwerken. Als er meer informele hulpverleners betrokken zijn, beoordeelt een oudere de zorg positiever en ervaart (samen met hen) een grotere regie over de zorg.

Er zijn vier typen zorgnetwerken te onderscheiden: een klein gemengd zorgnetwerk, een spilzorgernetwerk, een familiezorgnetwerk en een formeel zorgnetwerk. Deze typen zorgnetwerken verschillen naar omvang, samenstelling, mate van contact en taakverdeling tussen hulpverleners.

Rapportage Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen

Online bijlage met uitgebreide tabellen

Veldwerkverslag Fase 1 en 2

In dit verslag vindt u een overzicht van de stappen die zijn gezet om data te verzamelen voor het onderzoek "Zorgnetwerken van Kwetsbare Ouderen". Het gaat om de periode van juni 2011 tot en met decenber 2013

Nog te verwachten eindproducten

  1. Twee proefschriften, gebaseerd op Engelstalige artikelen. Lezingen op (inter)nationale congressen en publicaties in vakbladen voor de zorg.