Onderzoeksgroep Quality of Governance (QuGo)

Go to English version

Het bestuurskundig onderzoek van de afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie van de Faculteit der Sociale Weten­schappen van de Vrije Universiteit Amsterdam richt zich op een aantal hoofdthema’s. Eén daarvan is ‘Quality of Governance’ (ofwel Kwaliteit van Besturen).

De centrale vraagstelling van het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Quality of Governance luidt:

Wat typeert de kwaliteit van besturen, welke kenmerken van de inrichting en werkwijze van het bestuur zijn daarvoor bepalend en welke consequenties heeft dat voor het streven naar beter besturen?

In de onderzoeksgroep is aandacht voor drie brede thema’s:

1 Reflectie op de inhoud van kwaliteit van besturen

Wanneer spreken we eigenlijk van ‘goed’ bestuur? Reflectie op deze vraag is zowel wetenschappelijk als maatschappelijk relevant. Wetenschappelijk-theoretisch telt de vraag welke waarden en criteria in welke mate relevant zijn om het verloop en de uitkomst van bestuurlijke processen te begrijpen en te verklaren. Maatschappelijk gezien is het relevant te bekijken welke waarden van belang zijn in het doen en laten van bestuurders, managers en uitvoerenden en wat de invloed van die waarden is op de uitkomst van het bestuurlijk proces.
Daarbinnen zal de integriteit van het besturen, ook vanuit het verleden van de onderzoeks­groep, per definitie een belangrijke rol spelen.

2 De betekenis van instituties voor de kwaliteit van besturen

Hier gaat het om de relatie tussen de veranderende bestuurlijke organisatie en verhoudingen enerzijds en de kwaliteit en integriteit van bestuur anderzijds. Expliciet besteden we aandacht aan verhoudingen tussen centraal en decentraal bestuur, het functioneren van publiek-private samenwerkingsprojecten, de betrokkenheid van maatschap­pelijke organisaties (civil society, belangengroepen) en de relatie tussen formele en informele instituties.

3 De werking en invloed van op kwaliteit gerichte actoren, instituties en instrumenten

Er bestaan vele instrumenten, werkwijzen, organisaties en ‘systemen’ om de kwaliteit van besturen te bevorderen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om instrumenten zoals codes en trainingen, om de invulling van leiderschap, en om toezicht –juridisch en anderzijds. Vaak ontbreekt samenhang en zicht op hun werking en effectiviteit. De onderzoeksgroep Quality of Governance beoogt een bijdrage te leveren aan meer zicht op en inzicht in die werking en effectiviteit.

De onderzoeksgroep streeft naar onderzoek van hoge kwaliteit en heeft de ambitie ook international (vergelijkend) onderzoek te doen. Methodische en methodologische verdieping zijn relevant voor het feitelijke onderzoek en de onderzoeksoutput.  Ook het internationale perspectief is immer en in toenemende mate relevant. Niet voor niets zijn we betrokken bij onderzoek gericht op o.a. Pakistan,  China, de Cariben (Curaçao/Antillen en Suriname) en Tanzania.  Tot slot proberen we als onderzoeksgroep ook nadrukkelijk de verbinding te zoeken met de praktijk, onder andere door het uitvoeren van onderzoek voor opdrachtgevers uit met name de (semi-) publieke sector.