Onderzoek

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie doet kwalitatief hoogwaardig onderzoek met wetenschappelijke én maatschappelijke relevantie. Zowel de theoretische als de methodologische basis van het onderzoek is zeer divers. De verscheidenheid van ideeën stimuleert de ontwikkeling van vernieuwende kennisorganen op het gebied van bestuurswetenschappelijk en politicologisch onderzoek. Binnen de afdeling is het onderzoek georganiseerd in thee hoofdthema's: New Public Governance (NPG) en Multi-layered Governance in Europe and Beyond (MLG). 

Het centrale thema in het bestuurswetenschappelijke onderzoek is New Public Governance. Hierbij gaat het om de organisatie en kwaliteit van publiek besturen, met bijzondere aandacht voor enkele sectoren, zoals veiligheid en de verzorgingsstaat. Daarmee sluiten we aan bij belangrijke ontwikkelingen in samenleving, economie, bestuur en politiek en de nieuwe sturingsmechanismen met overheid, samenleving en markt die daaruit voortvloeien. Het bestuurswetenschappelijke onderzoek wordt verricht binnen twee onderzoeksgroepen:

  • Governance of Quality is gericht op een aantal urgente sociale problemen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van het samenleven; en op de vraag hoe bestuurlijke systemen en arrangementen hierop van invloed (kunnen) zijn.
  • Quality of Governance richt zich op de kwaliteit van bestuur en besturen zelf.  Specifiek wordt gekeken welke kenmerken van de inrichting en werkwijze van het bestuur bepalend zijn voor de kwaliteit van besturen en welke consequenties dat heeft voor het streven naar beter besturen.


Nationale en internationale politiek zijn in toenemende mate met elkaar verweven geraakt tot zogeheten multi-layered of multi-level governance systemen. Centraal uitgangspunt in het politicologische onderzoek is dan ook dat politiek niet alleen op een nationaal of internationaal niveau wordt bestudeerd, maar in onderlinge samenhang. Multi-layered Governance in Europe and Beyond omvat projecten die op meerdere niveaus (regionaal, nationaal, internationaal, transnationaal) de doorwerking van globalisering op politieke beleidsprocessen analyseren. Deze onderzoeksgroep brengt onderzoekers met verschillende subdisciplinaire achtergronden samen: experts op het gebied van vergelijkende politicologie, internationale betrekkingen en politieke theorie. 


 Onderzoekers van Bestuurswetenschap & Politicologie participeren onder andere in de volgende samenwerkingsverbanden: 

  • Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio's bij hun aanpak van veiligheidsproblemen zoals spanningen in wijken, de organisatie van handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving.

  • Talma Institute for the Study of Work, Care and Welfare bundelt kennis en doet onderzoek op het terrein van werk, zorg en welzijn.

  • VU Interdisciplinary Centre for European Studies (VICES) is een platform waar onderzoekers van VU Amsterdam hun onderzoek kunnen delen en samen nieuwe ideeën ontwikkelen met betrekking tot Europa en Europese integratie. 

  • Onze afdeling levert een actieve bijdrage aan het onderzoeksinstituut van de Faculteit Sociale Wetenschappen, het Institute for Societal Resilience (ISR). De faculteit wil vanuit het Institute for Societal Resilience een bijdrage leveren aan het oplossen van de wetenschappelijke en maatschappelijke vragen die ons allen bezig houden. Dat doen we over de grenzen van wetenschappelijke disciplines heen en in samenwerking met maatschappelijke partners: de overheid, het bedrijfsleven, NGO’s en maatschappelijke organisaties. Dit vanuit de overtuiging dat samenwerken zowel de innovativiteit als de wetenschappelijk en maatschappelijk impact van ons onderzoek vergroot.

  • Het China in Europe Research Network (CHERN) is een platform voor kennisuitwisseling omtrent de toenemende aanwezigheid van China in Europa. Het beoogt een meer interdisciplinaire, geïntegreerde en overkoepelende opvatting van China's toenemende betrokkenheid in Europa te bieden. CHERN bestaat uit ongeveer 120 onderzoekers uit verschillende landen en disciplines, met aan het hoofd Nana de Graaff (universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen aan VU Amsterdam). 

Raadpleeg de wetenschappelijke publicaties van de afdeling op het VU Research Portal. Het is ook mogelijk om publicaties per onderzoeksthema te bekijken: