Onderzoek

De afdeling Bestuurswetenschap en Politicologie doet kwalitatief hoogwaardig onderzoek met wetenschappelijke én maatschappelijke relevantie. Binnen de afdeling is het onderzoek georganiseerd in drie onderzoeksgroepen: twee die werken vanuit een primair bestuurswetenschappelijke invalshoek en één die werkt vanuit een politicologisch perspectief.

Het centrale thema in het bestuurswetenschappelijke onderzoek is New Public Governance. Hierbij gaat het om de organisatie en kwaliteit van publiek besturen, met bijzondere aandacht voor enkele sectoren, zoals veiligheid en de verzorgingsstaat. Daarmee sluiten we aan bij belangrijke ontwikkelingen in samenleving, economie, bestuur en politiek en de nieuwe sturingsmechanismen met overheid, samenleving en markt die daaruit voortvloeien. Het bestuurswetenschappelijke onderzoek wordt verricht binnen twee onderzoeksgroepen:

  • Governance of Quality is gericht op een aantal urgente sociale problemen die cruciaal zijn voor de kwaliteit van het samenleven; en op de vraag hoe bestuurlijke systemen en arrangementen hierop van invloed (kunnen) zijn.
  • Quality of Governance richt zich op de kwaliteit van bestuur en besturen zelf.  Specifiek wordt gekeken welke kenmerken van de inrichting en werkwijze van het bestuur bepalend zijn voor de kwaliteit van besturen en welke consequenties dat heeft voor het streven naar beter besturen.


Het politicologisch onderzoek bestrijkt de drie belangrijkste subdisciplines in de politicologie: vergelijkende politicologie, internationale betrekkingen en politieke theorie. Nationale en internationale politiek zijn in toenemende mate met elkaar verweven geraakt tot zogeheten multi-layered of multi-level governance systemen. Centraal uitgangspunt in het politicologische onderzoek is dan ook dat politiek niet alleen op een nationaal of internationaal niveau wordt bestudeerd, maar in onderlinge samenhang. Het politicologisch onderzoek is georganiseerd in één onderzoeksgroep:


Veel onderzoekers van de afdeling participeren actief in het Amsterdam Centre for Contemporary European StudieS (ACCESS EUROPE) - een interfacultair en interdisciplinair podium voor onderzoek, onderwijs, publieksactiviteiten en debat. De kern van het centrum bestaat uit ruim tachtig onderzoekers uit de sociale en gedragswetenschappen van de Vrije Universiteit en de UvA. ACCESS EUROPE richt zich op het vergroten van inzichten in Europa, de Europese Unie en de lidstaten, en de veranderende relatie tussen de EU, Nederland en de rest van de wereld. Zes inhoudelijke thema’s staan centraal: European Law and Governance, European Constitutionalism, Political Economy of Integration and Welfare, European Politics and Society, European Identity and Culture en Europe and the World.

Zowel de theoretische als de methodologische basis van het bestuurswetenschappelijk en politicologisch onderzoek is zeer divers. De verscheidenheid van ideeën en de dialoog tussen verschillende inzichten en benaderingen stimuleren de ontwikkeling van boeiende en vernieuwende bodies of knowledge op de terreinen van ons onderzoek.

Onderzoek binnen FSW

Institute for Societal Resilience
Centraal staat de vraag wat burgers, instituten en governance-systemen veerkrachtig maakt in hun omgang met complexe maatschappelijke problemen.

Kenniswerkplaats Veiligheid & Veerkracht
Ondersteunt ministeries, gemeenten, de politie en veiligheidsregio's bij hun aanpak van veiligheidsproblemen zoals spanningen in wijken, de organisatie van handhaving en toezicht, radicalisering, burgerparticipatie, ondermijning en veiligheidsbeleving.

Lokaal 15
Een open gemeenschap waar kennis voor het social domein wordt geproduceerd.

Publicaties

Raadpleeg de wetenschappelijke publicaties van de afdeling op de VU Research Portal.