Ethische Commissie

De Ethische Commissie FSW (EC FSW) is ingesteld om te waarborgen dat ethische overwegingen meegenomen worden in het ontwerpen, uitvoeren en afronden van een onderzoeksproject.

De EC FSW herbergt expertise op het gebied van ethische toetsing en geeft twee soorten advies. Ten eerste geeft de EC advies aan een onderzoeker over toekomstig onderzoek wanneer de onderzoeker daar om vraagt en de aanvraag voor advies aan de voorwaarden voor de procedure voldoet. De toetsingsprocedure (zie onder) eindigt met een advies.
Ten tweede geeft de EC advies aan het faculteitsbestuur, afdelingen en/of onderzoeksgroepen wanneer zij dat gewenst acht voor de onderzoeksethiek en integriteit van onderzoek.

De werkwijze van de EC FSW is vastgelegd in het Reglement Ethische Commissie FSW. Bij toetsing baseert de EC zich op de in 2016 door de DSW (het overleg van Decanen Sociale Wetenschappen) vastgestelde ‘landelijke code ethiek’: de Code of Ethics for Research in the Social and Behavioral Sciences Involving Human Participants. In aanvulling daarop wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een ethische code voor de faculteit.

Procedure ethische toetsing toekomstig onderzoek

Het stroomschema Ethics review geeft een overzicht van de ethische toetsingsprocedure.

Onderzoekers van FSW toetsen toekomstig onderzoek in eerste instantie zélf aan de hand van een lijst met controlevragen en toelichtingen, de zogenaamde 'self-check': zie: stroomschema Self-check.

De uitkomst van deze self-check wordt per email aan de onderzoeker teruggekoppeld.
Wanneer de uitkomst van de zelf-check of een andere reden aanleiding geeft om het onderzoek aan de EC voor te leggen, kan de procedure worden gestart met het invullen van het aanvraagformulier.

Samenstelling

De EC FSW is formeel door de faculteit ingesteld en bestaat uit leden die de diverse onderzoekdisciplines van de faculteit vertegenwoordigen. De samenstelling van de EC is als volgt:

Voor juridische ondersteuning kan de ETC een beroep doen op VU-jurist Hein Breukelaar (BZ).

Contact

Voor vragen en contact met de EC FSW kunt u zich wenden tot de secretaris van de commissie, Rob Kloppenburg, via e-mail (r.a.kloppenburg@vu.nl) of telefoon: 020 598 6850.