Voorwaarden

Inschrijven
Inschrijven voor een cursus en leergang geschiedt digitaal, zie hiervoor de inschrijfmogelijkheden op de VASS website. Cursisten ontvangen na inschrijving een bevestiging van inschrijving.

Annulering door VASS
Indien blijkt dat voor een bepaalde PAO activiteit onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan de VU Academie voor Sociale Wetenschappen besluiten de activiteit te annuleren. Cursisten krijgen hierover tijdig bericht. Bij het annuleren van een PAO activiteit door de VU Academie voor Sociale Wetenschappen heeft de cursist geen recht op schadevergoeding van welke aard dan ook.

Wijzigingen
Hoewel het cursusaanbod met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt de VU Academy of Social Sciences het recht om wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is de VU Academy of Social Sciences niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.

Recht tot herstel door VU Academie voor Sociale Wetenschappen
Indien er bij de inhoud of de organisatie van een cursus problemen zijn gerezen en de module is al geheel of gedeeltelijk afgerond, dan moet VU Academie voor Sociale Wetenschappen in de gelegenheid worden gesteld om eventuele fouten of tekortkomingen te herstellen. Klachten dienen kenbaar worden gemaakt bij de coördinator postacademisch onderwijs.
Betaling
Nadat de cursus is gestart ontvangen cursisten een factuur voor de betaling. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten van de cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Indien betaling van cursusgeld uitblijft na de eerste herinnering brengt de VU Academy of Social Sciences 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde cursusbedrag.

Verhindering
In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan de VU Academy of Social Sciences wordt meegedeeld. Deze vervanger dient te voldoen aan het voor de cursus vereiste ingangsniveau. De oorspronkelijke aanmelder blijft in geval van vervanging het cursusgeld verschuldigd. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Indien een deelnemer tijdens de cursus om welke reden dan ook niet meer kan deelnemen, ontstaat geen recht op teruggave of op deelname aan een latere cursus.

Annulering door cursist
Annulering door een cursist dient schriftelijk of via e-mail te geschieden. Tot 5 weken voor aanvang van een PAO activiteit kan de activiteit kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen de 5 en 3 weken voor aanvang van wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Indien binnen 3 weken voor aanvang van de PAO activiteit wordt geannuleerd brengt de VU Academie voor Sociale Wetenschappen het volledige bedrag in rekening. In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan ons wordt meegedeeld via vass.fsw@vu.nl. De oorspronkelijke aanmelder blijft in dat geval het cursusgeld verschuldigd. Indien een deelnemer tijdens de cursus om welke reden dan ook niet meer kan deelnemen, ontstaat geen recht op teruggave of op deelname bij een andere cursus.