Voorwaarden

Inschrijven
Inschrijven voor een cursus en leergang geschiedt digitaal, zie hiervoor de inschrijfmogelijkheden op de VASS website. Cursisten ontvangen na inschrijving een bevestiging van inschrijving.

Annulering door VASS
Bij vrijwel iedere cursus geldt een minimum aantal deelnemers (minimaal 10 deelnemers 3 weken voor aanvang cursus). Indien blijkt dat voor een bepaalde module of leergang onvoldoende aanmeldingen zijn ontvangen, kan de VU Academie voor Sociale Wetenschappen besluiten de cursus of leergang te annuleren. Wij streven ernaar cursisten hiervan twee volle weken vóór de (eerste) cursusdag op de hoogte te stellen.

Wijzigingen
Hoewel het cursusaanbod met de grootst mogelijke zorg tot stand komt, behoudt de VU Academy of Social Sciences het recht om wijzigingen in het cursusprogramma aan te brengen die het wezen van de cursus niet aantasten. Aan het cursusaanbod op deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend en voor eventuele fouten is de VU Academy of Social Sciences niet aansprakelijk. Indien cursisten zich niet kunnen vinden in een aangebrachte wijziging, kan een cursus kosteloos worden geannuleerd.

Recht tot herstel door VU Academie voor Sociale Wetenschappen
Indien er bij de inhoud of de organisatie van een cursus problemen zijn gerezen en de module is al geheel of gedeeltelijk afgerond, dan moet VU Academie voor Sociale Wetenschappen in de gelegenheid worden gesteld om eventuele fouten of tekortkomingen te herstellen. Klachten dienen kenbaar worden gemaakt bij de coördinator postacademisch onderwijs.
Betaling
Nadat de cursus is gestart ontvangen cursisten een factuur voor de betaling. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. De kosten van de cursussen zijn vrijgesteld van BTW.

Indien betaling van cursusgeld uitblijft na de eerste herinnering brengt de VU Academy of Social Sciences 10% van het verschuldigde bedrag als administratiekosten in rekening, naast het verschuldigde cursusbedrag.

Verhindering
In geval van verhindering kan een cursist een plaatsvervanger aanwijzen om de cursusplaats in te nemen. Wij stellen het op prijs indien dit ruim van tevoren aan de VU Academy of Social Sciences wordt meegedeeld. Deze vervanger dient te voldoen aan het voor de cursus vereiste ingangsniveau. De oorspronkelijke aanmelder blijft in geval van vervanging het cursusgeld verschuldigd. Hiermee zijn geen extra kosten gemoeid. Indien een deelnemer tijdens de cursus om welke reden dan ook niet meer kan deelnemen, ontstaat geen recht op teruggave of op deelname aan een latere cursus.

Annulering door cursist
Annulering door een cursist dient schriftelijk te geschieden. Tot uiterlijk 4 volle weken voor aanvang van de module kan de module kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de module wordt 15% van het bedrag in rekening gebracht. Indien binnen 2 volle weken voor aanvang van de module wordt geannuleerd brengt de VU Academy of Social Sciences 50% van het bedrag in rekening. Bij annulering na start van de module is het gehele bedrag verschuldigd.