Overheid en Particulier Initiatief

Samenwerking tussen overheid en particulier initiatief in de participatiesamenleving

Participatie door burgers en maatschappelijke organisaties speelt een steeds belangrijkere rol in de totstandkoming van publieke voorzieningen. Mensen lossen zelf maatschappelijke problemen op door eigen tijd, energie en (eventueel) financiële middelen te mobiliseren. Particuliere fondsen ontwikkelen zelf nieuwe initiatieven om maatschappelijke problemen op te lossen. 

De vrijwillige inzet van geld, goederen, tijd en expertise voor het algemeen nut noemen we filantropie. Maar hoe ziet dit actief burgerschap op lokaal niveau er in de praktijk uit? In welke mate zijn burgers daadwerkelijk bereid zich in te zetten op lokaal niveau? Hoe blijvend is particulier initiatief? Is de vrijwilliger in de participatiesamenleving een andere dan de vrijwilliger bij een formele organisatie? Actieve burgers worden in beleid vaak gezien als individuele vrijwilliger of als collectief van individuen, maar zonder dat een formele vrijwilligersorganisatie als intermediair fungeert. Maar is dit terecht? 

Voor vele stichtingen, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in Nederland is vrijwillige inzet een belangrijker pijler van de organisatie. Als gevolg van een grotere maatschappelijke opgave, tekorten en decentralisaties bezuinigt de (lokale) overheid en krijgen allerlei maatschappelijke organisaties minder subsidie. Als er minder overheidssubsidie beschikbaar komt voor publieke doelen, zullen burgers en bedrijven hun portemonnee trekken om de gaten te dichten? Welke (on)mogelijkheden bieden particuliere fondsen om samen te werken? Welke uitdagingen zijn er?

Inhoud cursus Overheid en Particulier Initiatief

In deze cursus wordt de rol die filantropie speelt als financieringsbron voor publieke doelen besproken, maar zal ook aandacht worden besteed aan hoe een beleid kan worden ontwikkeld om particulier initiatief te stimuleren. Op welke wijze wordt er gegeven en aan welke sectoren en onder welke omstandigheden geven mensen vaker en meer? Op welke manieren kan er vorm worden gegeven aan de relatie tussen overheden en maatschappelijke organisaties en wat betekent dit voor de invulling en uitvoering van beleid?

Deze vragen worden behandeld aan de hand van theorieën uit uiteenlopende disciplines, zoals de economie, bestuurskunde en besluitvormingstheorie. De cursus wordt afgesloten met een rapportage waarin de behandelde stof wordt toegepast in de dagelijkse organisatiepraktijk.

Resultaat

Na succesvol afronden van de cursus heeft u:
• inzicht in de motieven voor actief burgerschap, vrijwilligerswerk en particulier initiatief;
• overzicht van particuliere fondsen en filantropische organisaties, relevant voor uw maatschappelijk domein;
• inzichten in filantropische alternatieven voor de realisatie van publieke doelen;
• beter inzicht in hoe u op effectieve wijze kunt samenwerken met filantropische organisaties.

Programma cursus Overheid en Particulier Initiatief

De cursus beslaat vier intensieve themabijeenkomsten, op vrijdagmiddagen van 13.30-17.30u. Tijdens elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. De bijeenkomsten bestaan uit korte interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Ter afronding van de cursus schrijft u een eindopdracht.

Docenten

De cursus wordt verzorgd door het Centrum voor Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het Centrum voor Filantropische Studies is het expertisecentrum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van filantropie in Nederland. Meer informatie is te vinden op www.geveninnederland.nl

  • Prof. dr. René Bekkers is bijzonder hoogleraar sociologische aspecten van prosociaal gedrag. Tevens is hij directeur van het Centrum voor Filantropische Studies.
  • Prof. dr. Theo Schuyt is hoogleraar Filantropie met specialisaties filantropie, goede doelen en sponsoring. Hij vervult meerdere advies- en bestuursfuncties bij o.a. EC Expertgroep Filantropie en Sociale Investeringen en VUmc Fonds en de Kansspel Autoriteit. Schuyt is founder van het onderzoek Geven in Nederland, het standaardwerk over de filantropische sector in Nederland.
Kosten€1.500,- inclusief studiemateriaal
Duur4 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatumn.t.b.
InteressegebiedFilantropie, Burgerschap, Gedrag en Maatschappij
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'

BROCHURE    BEL MIJ TERUG    INSCHRIJVEN