Governance in een Veranderende Omgeving

Hedendaags bestuur vindt plaats in een sterk veranderende omgeving. Middelen worden schaarser, de nadruk op participatie zorgt voor een veranderende relatie tussen burger en overheid en ook de verhoudingen tussen publieke en private partijen veranderen. Hierdoor neemt de kracht van traditioneel bestuur af.

Bestuurders moeten hun verantwoordelijkheden in toenemende mate delen met private organisaties, met andere bestuursniveaus en met burgers van wie steeds meer eigen verantwoordelijkheid wordt verwacht. Top-down bestuur is de afgelopen jaren geëvolueerd tot multi-level en multi-actor afstemming: we zijn opgeschoven van government (overheidsbestuur) naar governance. Netwerkafstemming en regievoering zijn lastiger dan gedacht, zoals bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein laten zien.

In de praktijk zien we dat sturingsmechanismen naast elkaar worden gebruikt: financiële sturing via prestatieafspraken (inkoop); gezamenlijke doelbepaling in netwerken (programma); handhaving van afspraken via hiërarchische mechanismen. De uitdaging is om die mechanismen adequaat op elkaar af te stemmen. Als er spanning ontstaat, is het zaak om ruimte te bieden voor versterking van verantwoordelijkheid van betrokkenen, maar tegelijkertijd de eigen (organisatie)doelstellingen voor ogen te houden.

Inhoud cursus Governance in een Veranderende Omgeving

Tijdens de cursus Governance in een Veranderende Omgeving krijgt u inzicht in de wetenschappelijke theorieën over governance. Aan de hand hiervan reflecteert u op de governance-uitdagingen van uw eigen organisatie, gekoppeld aan een veranderende beleidsinhoud en een veranderende omgeving. U sluit de cursus af met een opdracht, waarbij u richting geeft aan governance van uw organisatie, met zowel een interne als externe focus.

Resultaten cursus Governance in een Veranderende Omgeving

Na succesvol afronden van de cursus Governance in een Veranderende Omgeving kunt u:

  • de implicaties van nieuwe methoden van governance duiden voor uw eigen werkpraktijk;
  • de visie op zowel de beleidsinhoud als de positie van uw organisatie in het veld bepalen;
  • sturen op de sterke en zwakke kanten van uw eigen inter- en intra- organisationeel management.

Programma

De cursus Governance in een Veranderende Omgeving bestaat uit vier intensieve themabijeenkomsten, die plaatsvinden op vrijdagmiddagen van 13.30-18.30u. De middagen bestaan uit korte interactieve colleges over nieuwe theoretische inzichten, praktische oefeningen waarin de stof wordt toegepast op de eigen casuïstiek, intervisie en discussie. Ter afronding van de cursus schrijft u een eindopdracht.

Datum*ThemaTijd
19 januari 2018
Governance zonder regie?
13.30 - 18.30 uur
2 februari 2018
Organiseren van regie
13.30 - 18.30 uur
16 februari 2018
Organiseren van participatie
13.30 - 18.30 uur
9 maart 2018
De eigen rol: integratie van positie en inhoud
13.30 - 18.30 uur
n.t.b.
Terugkomdag
13.30 - 18.30 uur

*Data onder voorbehoud

Docenten

  emptyDe cursus Governance in een Veranderende Omgeving wordt geleid door:

  • Dr. Duco Bannink, universitair hoofddocent aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen, bij de vakgroep Bestuurswetenschap en Politicologie. Hij is gespecialiseerd in onderzoeksthema's als de gedecentraliseerde integratie van het sociaal domein, arbeidsmarkt, re-integratie en sociaal beleid, prestatiesturing en andere vormen van governance.
  • Dr. mr. Hans Bosselaar, senior onderzoeker en academic manager, eveneens bij de vakgroep Bestuurswetenschap en Politicologie. Hij doet onderzoek naar de (her)inrichting van het sociaal domein, in het bijzonder op het terrein van Werk en Inkomen. Tevens is hij directeur van het VU Talma Instituut voor onderzoek naar werk, zorg en welzijn.

Praktische informatie

Kosten€1.995,- Inclusief studiemateriaal en maaltijden
Duur4 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatumjanuari 2018
BrochureKlik hier voor de brochure
InteressegebiedGedrag en Maatschappij, Advies en Verandering, Sociaal domein
Meer informatieVoor meer praktische informatie kunt u terecht bij 'Contact en Algemene Informatie'