Regisseren zonder macht in het sociaal domein

Samenwerking

Overheden moeten hun verantwoordelijkheid in toenemende mate delen met andere organisaties, andere bestuurders en met burgers. Dat geldt zeker in het brede sociaal domein. Waar het traditionele bestuur meer top-down georganiseerd kon worden, is de huidige governance veel meer een proces van samenwerking: op meerdere niveaus binnen de organisatie en met meerdere betrokkenen (multi-level en multi-actor). Naarmate taken en opdrachten complexer zijn, wordt het moeilijker integraal beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Er zijn immers meerdere organisaties/professionals betrokken, allen met hun eigen expertise, discipline en professionele belang. Verschillen in expertise én verschillen in belangen moeten dus overbrugd worden. De vraag is: hoe houd je grip op zo’n situatie of anders geformuleerd: hoe voer je in dergelijke situaties regie zonder formele macht? Een vraag die zowel voor de betrokken publieke als private partijen van groot belang is.

De korte opleiding ‘regisseren zonder macht in het brede sociaal domein’ is bedoeld voor teamleiders, midden-managers en beleidsmakers in de publiek-private sector, met een focus op het sociaal domein. Daarbij richten we ons op beleidsterreinen als zorg, welzijn, en participatie, maar ook integrale veiligheid en huisvesting. De opleiding biedt inzicht in de verschillende sturingsmechanismen bij regievoering zoals prestatieafspraken, gezamenlijke doelbepaling en handhaving van hiërarchische afspraken en geeft hulpmiddelen hoe de integratie van uiteenlopende doelstellingen bereikt kan worden. De deelnemers leren de sturingsmechanismen in samenhang te gebruiken binnen de eigen werksituatie en vergroten hun vermogen tot regievoering en samenwerking.

INHOUD OPLEIDING

Tijdens vier interactieve bijeenkomsten en een terugkom-middag krijg je inzicht in de nieuwste wetenschappelijke theorieën over regievoering bij publiek-publieke en publiek-private samenwerking, leer je samenwerkingsproblemen goed in kaart te brengen, leer je jouw eigen standpunten en die van de anderen te analyseren en krijg je praktische hulpmiddelen om bij te dragen aan het bereiken van effectieve regie en samenwerking. Vanaf de derde bijeenkomst werk je aan een eigen opdracht, die gaat over een project van je eigen organisatie. In die opdracht pas je de verworven inzichten op een praktische manier toe. Het doel van de opleiding is om je handelingsmogelijkheden te vergroten om regie te voeren en effectief bij te dragen aan samenwerking. Eerdere versies van dit opleidingsprogramma werden zeer positief geëvalueerd ten aanzien van de toegenomen inzichten én de praktische toepasbaarheid.

Programma

Datum    
Thema

Governance en regie: samenwerking is lastig en kan niet zonder meer van bovenaf opgelegd worden. Hoe ontstaat zij dan wel?

Organiseren van samenwerken en regie: je leert omgaan met verschillen in expertise en belangen tussen partijen en hoe je samenwerking (toch) tot stand kunt laten komen

Participeren: deelnemen en regie voeren binnen samenwerkingsprojecten

Handelingsperspectieven: integratie van multidisciplinaire kennis en uiteenlopende belangen  binnen de eigen werkpraktijk, hoe stem je onderling af

Slotbijeenkomst: eindpresentaties en terugkoppeling. Afsluiting met drankje

De eerste twee bijeenkomsten gaan vooral in op de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het terrein van professional governance en de resultaten van relevant praktijkonderzoek. In de derde en vierde bijeenkomst wordt de eigen situatie in kaart gebracht en concrete regie- en samenwerkingsmogelijkheden behandeld. Met ingang van de derde bijeenkomst werk je aan een eigen opdracht, die betrekking heeft op je eigen werksituatie. Als afsluiting schrijf je een strategisch advies (een paper van maximaal 8 pagina’s). Dat strategisch advies kan je als deelnemer daadwerkelijk toepassen in je beroepspraktijk. Tijdens de laatste bijeenkomst worden de papers gepresenteerd en besproken en ontvangen de deelnemers persoonlijke feedback. De deelnemer die aan tenminste drie bijeenkomsten heeft deelgenomen en de paper met goed gevolg heeft geschreven en gepresenteerd, ontvangt een diploma.

Resultaten

•    Aan de hand van de meest recente inzichten in regievoering en samenwerking kun je samenwerkingssituaties en eventuele problemen daarbinnen in jouw werkpraktijk goed in kaart brengen
•    Je kunt je eigen positie en die van partners in de samenwerking analyseren en je leert daarin een visie te bepalen
•    Je leert werken met middelen (managementtools) om effectief regie te voeren en bij te dragen aan samenwerking
•    Je beschikt over meer handelingsmogelijkheden en managementvermogen in situaties waarin regievoering en samenwerking met andere organisaties/disciplines vereist is
•    Je leert te sturen op de sterke en zwakke kanten van je eigen aanpak (tussen organisaties en binnen de eigen organisatie).

Docenten

Dr. Duco Bannink is universitair hoofddocent bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de VU en gespecialiseerd in de gedecentraliseerde integratie van het sociaal domein, arbeidsmarkt, re-integratie en sociaal beleid, prestatiesturing en andere vormen van governance. Hij is betrokken bij diepgaand praktijkonderzoek en kent de samenwerkingsdilemma’s in de werkpraktijk van leidinggevenden.

Dr. mr. Hans Bosselaar
is senior onderzoeker en academic manager bij het VU-onderzoeksprogramma Governance of Activation. Hij doet onderzoek naar de (her)inrichting en uitvoering in het sociaal domein, in het bijzonder op het terrein van Werk en Inkomen.

Je profiel

De opleiding is ontwikkeld voor leidinggevenden en beleidsmakers die bij hun taakuitoefening te maken hebben met veranderende regievoering en samenwerking en die willen beschikken over het vermogen om verschillen in expertise en belangen tussen betrokken partijen te overbruggen. Thematisch ligt de focus op het sociaal domein in brede zin, dus dan gaat het zowel over beleidsvelden als zorg, welzijn, en participatie, maar ook over integrale veiligheid en huisvesting.

Het is een zeer bruikbare opleiding zowel voor leidinggevenden als voor deelnemers in multidisciplinaire projecten binnen overheden en bij bedrijven. De opleiding richt zich op professionals met meerdere jaren werkervaring, met een academische opleiding of met een HBO+ of academisch werkniveau. Organisaties en professionals die aan het begin staan van multidisciplinaire projecten kunnen deze opleiding zeer goed gebruiken om het vermogen van hun medewerkers om effectief samen te werken te vergroten.

Praktische informatie

Kosten
€ 2.450,- inclusief studiemateriaal
Duur
5 bijeenkomsten van 5 uur
Startdatum
Incompany
Locatie    Online via Zoom en fysiek indien mogelijk.
Contact
Contact en algemene informatie
IncompanyDeze opleiding kan ook bij u op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op uw wensen. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, vass.fsw@vu.nl.