Nieuwe Ongelijkheden: Besturen in een gefragmenteerde maatschappij

Banner Ongelijkheden

Vanwege het corona-virus worden de opleidingen van de VU School of Governance slechts op locatie aangeboden als voldaan kan worden aan de basisregels van het RIVM en de aanvullende protocollen van de VU. Meer informatie.

De hedendaagse samenleving is gefragmenteerder dan ooit. Sociaaleconomische ongelijkheden nemen eerder toe dan af. Tegelijkertijd doen zich nieuwe ongelijkheden gelden, zoals tussen culturele groepen en tussen stad en platteland. Deze maatschappelijke scheidslijnen lopen door elkaar en zijn voortdurend in ontwikkeling. Dit compliceert de stuurbaarheid van de samenleving. Terwijl het beginsel van gelijke behandeling veelal diep ingebakken zit in beleid, vergt een gefragmenteerde maatschappij ook maatwerk. Goed inzicht in de diversiteit van de maatschappij is essentieel om beleidsinterventies op de juiste manier te laten landen bij de verschillende doelgroepen. 
 
Het leerlab ‘Nieuwe ongelijkheden’ stelt beleidsmakers in staat om de maatschappij beter aan te spreken door hen scherper inzicht te geven in de oude én nieuwe ongelijkheden die de Nederlandse maatschappij kenmerken. Gebruikmakend van de meest actuele wetenschappelijke inzichten geeft zij inzicht in de opbouw van de maatschappij (ook in internationaal vergelijkend verband) en de verschillende lijnen waarlangs we haar in kaart kunnen brengen. Als rode draad door het leerlab loopt de vraag hoe de verschillende ongelijkheden de effectiviteit van beleid beïnvloeden en naar de wenselijkheid en haalbaarheid van beleid dat beoogt deze ongelijkheden te doorbreken.
 
Het leerlab veronderstelt een actieve inbreng, waarbij de deelnemers – naast de inbreng en leiding van de wetenschappelijk docenten – zelf mede vorm geven aan het leerproces. We streven naar een diverse groep deelnemers wiens ervaringen en deskundigheid elkaar aanvullen. Deelnemers wordt gevraagd een vraagstuk uit hun werkpraktijk in te brengen in het leerlab. In alle sessies koppelen we het studiemateriaal aan de ervaringen van de deelnemers waarbij zij enerzijds hun eigen vragen onderzoeken en anderzijds ook samen werken aan een groepsopdracht. Na succesvolle afronding van deze opdrachten en de bijeenkomsten ontvangen deelnemers een diploma.

Thema’s van de cursusdagen:
1.    Introductie: De waarde van gelijkheid en ongelijkheid
2.    Economische ongelijkheid: inkomen, vermogen en werk (armoede en solidariteit)
3.    Trends in arbeidsmarkt en onderwijs
4.    Culturele ongelijkheid en intersectionaliteit
5.    Ongelijkheid en maatschappelijke draagvlak
6.    Ongelijkheid en beleidsinterventies

Doelgroep

Het leerlab ‘Nieuwe ongelijkheden’ is bedoeld voor beleidsmakers in, met name, het sociaal-economische domein, die behoefte hebben aan reflectie op de effecten die hun beleid heeft op uiteenlopende maatschappelijke groepen en de steun voor dit beleid. Wij denken daarbij zowel aan professionals die werken op (bijna) bestuurlijk senior niveau als aan diegenen die dit beleid in nauw contact met de doelgroep moeten rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld beleidsmakers die zich bezig houden met onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken, schoolbestuurders en medewerkers diversiteit en inclusie. 
 
U bent werkzaam bij een organisatie in de publieke sector dan wel bij een particuliere organisatie die zich richt op de publieke zaak. U heeft tenminste vijf jaar relevante werkervaring. U heeft eerder een universitaire (Master-)opleiding afgerond, of beschikt tenminste over een opleiding op HBO+ niveau dan wel een academisch werk- en denkniveau.
 
Als u interesse heeft in het leerlab ‘Nieuwe ongelijkheden’ en zeker wilt weten dat deze aansluit op uw leerbehoefte, neem dan vooral contact met ons op.
 
Na inschrijving toetsen wij uw kwalificaties in termen van vooropleiding en werkervaring. Na afronding van de inschrijving vindt een intakegesprek plaats met een lid van de academische staf waarin de specifieke leervragen verder worden uitgewerkt.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de opleiding heeft u:
-    Een scherp begrip van de relatie tussen ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
-    Actuele kennis van de ongelijkheden die de Nederlandse samenleving kenmerken en de wijze waarop zij zich ontwikkelen.
-    Inzicht in de belangrijkste determinanten van inter-personele en inter-regionale ongelijkheid (ook in internationaal-vergelijkend perspectief).
-    Inzicht in de wijze waarop verschillende vormen van ongelijkheid op elkaar inwerken.
-    Nieuwe instrumenten om zicht te krijgen op de wijze waarop beleid inwerkt op ongelijkheden en uiteenlopende effecten sorteert.
-    Voorbeelden van en handvatten voor de inrichting van beleid op een manier die recht doet aan de diversiteit tussen doelgroepen.
-    Inzicht in de wijze waarop ongelijkheden van invloed zijn op de ontvankelijkheid van burgers voor beleid en middelen waarmee op deze ontvankelijkheid kan worden ingespeeld.

Toetsing
-    Aanwezigheid en actieve deelname cursusdagen
-    Afronden individueel werkstuk, inclusief deel-opdrachten
-    Groepsopdracht

Kerndocenten

Prof. dr. H.L.F. (Henri) de Groot, hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek aan de Vrije Universiteit en plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER). Zijn onderzoek richt zich op regionale economische groei, de economie van de grote stad, energie- en milieueconomie, en technologie-gebruik. Hij heeft onderzoeksprojecten uitgevoerd voor onder meer de Europese Commissie, de Wereldbank, NWO, Nederlandse ministeries en gemeenten. Hij is als fellow verbonden aan het Tinbergen Instituut en een academic partner van het Centraal Planbureau.

Prof. dr. W.L. (Willemijn) Roozendaal, Bijzonder hoogleraar Socialezekerheidsrecht en universitair hoofddocent Arbeidsrecht aan de Vrije Universiteit. Zij verricht met name onderzoek naar grondrechten in het sociaal recht, zoals gelijke behandeling en privacy, alsmede onderwerpen op het snijvlak van socialezekerheidsrecht en arbeidsrecht, zoals de rechtspositie van de zieke werknemer. Voor haar aanstelling aan de VU werkte zij als advocaat aan de Zuid-as en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is hoofddocent voor het vak Socialezekerheidsrecht bij de Advocatenopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Prof. dr. M.R.J. (Maurice) Crul, hoogleraar Sociologie aan de Vrije Universiteit. Zijn expertise betreft onderwijs en diversiteit. Hij deed uitgebreid onderzoek naar de positie van migrantenkinderen in Nederland en in andere, vergelijkbare landen en coördineerde onder meer het internationale TIES project (The Integration of the European Second generation), met partners in acht Europese landen en raadpleging van 10.000 respondenten. Momenteel leidt hij een onderzoeksteam dat onderzoek doet naar de positie van niet-migranten in etnisch diverse steden zoals Amsterdam, Malmö en Wenen, gefinancierd door een prestigieuze ERC advanced grant.

Praktische informatie

Kosten
€ 2.950,- (inclusief studiemateriaal, koffie, thee, frisdrank, aanvullende catering, diner op laatste cursusdag)
Duur
6 bijeenkomsten om de twee weken van 13u-19u
Startdatum
23 maart 2021
InschrijvenVia het online inschrijfformulier
ContactVU.SOG@vu.nl
Tijdsbesteding
Indicatief 84 uur (3EC)
Deelname aan de opleidingsdagen (6 uur per bijeenkomst)
Voorbereiding literatuur ongeveer (ongeveer 4 uur per bijeenkomst)
Eigen casus: onderzoek, uitwerken, schrijven paper, voorbereiden presentatie (ongeveer 4 uur per bijeenkomst)
Flyer        Bekijk hier de flyer met meer informatie
Plaats
Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam
IncompanyDeze opleiding kan op locatie verzorgd worden en/of toegespitst worden op jouw wensen. Heb je hier interesse in, neem dan contact op met Eveline de Bruin, coördinator incompany, VU.SOG@vu.nl.

Programma

DatumThema
23 maart 2021
Introductie: De waarde van gelijkheid en ongelijkheid
6 april 2021
Economische ongelijkheid: inkomen en vermogen (armoede en solidariteit)
20 april 2021
Trends in arbeidsmarkt en onderwijs
11 mei 2021
Culturele ongelijkheid en intersectionaliteit
25 mei 2021
Ongelijkheid en maatschappelijke draagvlak
8 juni 2021
Ongelijkheid en beleidsinterventies

Livecast: Hoe helpen we jongeren door de coronacrisis?

Bekijk de livecast 'Hoe helpen we jongerne door de coronacrisis?' georganiseerd door de VU School of Governance. Henri de Groot (hoogleraar economie) en Maurice Crul (hoogleraar onderwijs en diversiteit) zijn in gesprek met Michiel Bron (CNV-jongeren), Alex Tess Rutten (voorzitter LSVB) en andere jongerenvertegenwoordigers over de invloed van de coronacrisis op hun toegang tot werk, inkomen en onderwijs.