Nieuwe Ongelijkheden: Besturen in een gefragmenteerde maatschappij

Banner Ongelijkheden

Vanwege het coronavirus is het aanbod leergangen onder voorbehoud totdat kleinschalig fysiek onderwijs weer mogelijk is. Meer informatie.

De hedendaagse samenleving is gefragmenteerder dan ooit. Die diversiteit kan niet simpelweg worden gevangen door klassieke indelingscriteria (zoals sociaal-economische klassen of religieuze zuilen) of eenduidige kenmerken (zoals opleidingsniveau of etniciteit). Maatschappelijke scheidslijnen lopen door elkaar heen en zijn in voortdurende ontwikkeling. Dit compliceert de stuurbaarheid van de samenleving. Goed inzicht in de diversiteit van de maatschappij is essentieel om beleidsinterventies op de juiste manier te laten landen bij de verschillende doelgroepen.

Deze leergang biedt beleidsmedewerkers beter begrip van de oude én nieuwe ongelijkheden die de Nederlandse maatschappij kenmerken, de fundamentele krachten die deze ongelijkheden drijven, en de eisen die deze kenmerken stellen aan de bestuurlijke omgang met verschillende groepen. Gebruikmakend van de meest actuele wetenschappelijke inzichten geeft zij inzicht in de opbouw van de Nederlandse maatschappij (ook in internationaal vergelijkend verband) en de verschillende lijnen waarlangs we haar in kaart kunnen brengen. Daarbij gaat zij in op de factoren die bepalend zijn voor de wijze waarop de maatschappij verandert en de cruciale interacties tussen verschillende persoonskenmerken. Door de hele leergang stellen we de vraag hoe de verschillende ongelijkheden de effectiviteit van beleid beïnvloeden en naar de wenselijkheid en haalbaarheid van beleid dat beoogt deze ongelijkheden te doorbreken.

De leergang volgt een opbouw waarin eerst wordt ingegaan op de waarde, geschiedenis en het traditionele begrip van ongelijkheid. Vervolgens gaat de leergang in op de verschillende manieren waarop we ongelijkheid kunnen begrijpen en in kaart brengen vanuit sociaal-economisch en cultureel perspectief. De laatste sessies van de leergang verbinden deze inzichten expliciet met vraagstukken over draagvlak en de effectiviteit van beleidsinterventies.

Doelgroep

De leergang ‘Nieuwe ongelijkheden’ is bedoeld voor beleidsmakers in, met name, het sociaal-economische domein, die behoefte hebben aan reflectie op de effecten die hun beleid heeft op uiteenlopende maatschappelijke groepen en de steun voor dit beleid. Wij denken daarbij zowel aan professionals die werken op (bijna) bestuurlijk senior niveau als aan diegenen die dit beleid in nauw contact met de doelgroep moeten rechtvaardigen, zoals bijvoorbeeld beleidsmakers die zich bezig houden met onderwijs- en arbeidsmarktvraagstukken, schoolbestuurders en medewerkers diversiteit en inclusie.

U bent werkzaam bij een organisatie in de publieke sector dan wel bij een particuliere organisatie die zich richt op de publieke zaak. U heeft tenminste vijf jaar relevante werkervaring. U heeft eerder een universitaire (Master-)opleiding afgerond, of beschikt tenminste over een opleiding op HBO+ niveau dan wel een academisch werk- en denkniveau.

Als u interesse heeft in de leergang en zeker wilt weten dat deze aansluit op uw leerbehoefte, neem dan vooral contact met ons op om hierover.

Na inschrijving toetsen wij uw kwalificaties in termen van vooropleiding en werkervaring. Na afronding van de inschrijving vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats met een lid van de academische staf.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding van de opleiding heeft u:
-    Een scherp begrip van de relatie tussen ongelijkheid en onrechtvaardigheid.
-    Actuele kennis van de ongelijkheden die de Nederlandse samenleving kenmerken en de wijze waarop zij zich ontwikkelen.
-    Inzicht in de belangrijkste determinanten van inter-personele en inter-regionale ongelijkheid (ook in internationaal-vergelijkend perspectief).
-    Inzicht in de wijze waarop verschillende vormen van ongelijkheid op elkaar inwerken.
-    Nieuwe instrumenten om zicht te krijgen op de wijze waarop beleid inwerkt op ongelijkheden en uiteenlopende effecten sorteert.
-    Voorbeelden van en handvatten voor de inrichting van beleid op een manier die recht doet aan de diversiteit tussen doelgroepen.
-    Inzicht in de wijze waarop ongelijkheden van invloed zijn op de ontvankelijkheid van burgers voor beleid en middelen waarmee op deze ontvankelijkheid kan worden ingespeeld.

Opleiding in ontwikkeling

Deze opleiding is momenteel in ontwikkeling en gaat 24 november 2020 van start. In beginsel bestaat de opleiding uit zes bijeenkomsten van 6 uur (inclusief pauzes) om de 2 weken. Elke collegedag wordt georganiseerd rondom één thema dat vervolgens wordt belicht vanuit meerdere perspectieven en in verschillende werkvormen: conceptueel, informatief en praktisch (cases). Iedere collegedag bestaat uit meerdere onderdelen met docenten vanuit verschillende achtergronden, onder verantwoordelijkheid van een coördinerend docent. 

Inschrijven