Opleiding de aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid: veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat

Veiligheid en veerkracht in een democratische rechtsstaat

Ondermijningbanner

Vanwege het corona-virus worden de opleidingen van de VU School of Governance slechts op locatie aangeboden als voldaan kan worden aan de basisregels van het RIVM en de aanvullende protocollen van de VU. Meer informatie.

Inleiding

Veiligheid en de aanpak van ondermijning staan hoog op de politieke en bestuurlijke agenda bij gemeenten. Waar vroeger de zorg voor orde en veiligheid primair een overheidstaak was, is er nu een gedeelde verantwoordelijkheid waarbij publieke en private instanties nauw samenwerken in netwerken. De aanpak van ondermijning lukt niet zonder goede samenwerking.

Deze compacte èn intensieve opleiding stelt u in vier dagen volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld en over de aanpak van ondermijning. U leert over de verschijningsvormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit, de maatschappelijke effecten daarvan, mogelijke beleidsstrategieën, hoe politieke en bestuurlijke weerbaarheid wordt verkregen, het vergroten van de slagvaardigheid van veiligheidsnetwerken en de juridische mogelijkheden en begrenzingen in de aanpak.

Deze opleiding leert professionals bij gemeenten die betrokken zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit over de vormen die ondermijning kan aannemen, welke ontwikkelingen te verwachten zijn, hoe de huidige bestuurlijke praktijk er uit ziet en hoe de noodzakelijke samenwerking georganiseerd moet worden. Theoretische inzichten en praktische ervaringen worden samengebracht. Daarnaast worden bestuurswetenschappelijke, criminologische en juridische inzichten gecombineerd: die hebben hun eigen invalshoeken, die de deelnemer daarna zelfstandig kan inzetten bij eigen praktijkproblemen. De opleiding wordt gecoördineerd door twee topspecialisten van de VU op het gebied van Ondermijnende criminaliteit: prof. dr. Hans Boutellier en prof. mr. Jon Schilder.

Artikel Binnenlands Bestuur: Flink meer onderzoeken naar ondermijning.

Inhoud opleiding

De opleiding bestaat uit vier interactieve bijeenkomsten van een hele dag (10.00 – 18.00 uur) en een afsluitende presentatiedag. Iedere opleidingsdag heeft meerdere onderdelen waar ervaren wetenschappers van de VU, samen met een aantal experts practitioners, u diepgaand informeren en samen met u de praktijk uitwerken.

Voorafgaande aan de opleiding brengt u een probleem uit uw eigen werkpraktijk, dat u wilt oplossen, of een thema dat u wilt onderzoeken in. Gedurende de opleiding krijgt u steeds meer middelen om dit probleem of thema uit te werken. Deze unieke leeraanpak (academic action learning) heeft als resultaat dat u kennis heeft van actie-onderzoek en de verdere uitwerking die u daadwerkelijk kunt blijven gebruiken bij uw werk. U leert om alle besproken inzichten en ervaringen daadwerkelijk zelf toe te passen. Aan het eind van iedere bijeenkomst wordt de voortgang van de eigen casussen/thema’s besproken zodat met succes kan worden verder gewerkt. De uitwerking van casus of thema leidt tot een beknopte paper (maximaal 2.000 woorden/4 A4 pagina’s). Tijdens de laatste bijeenkomst presenteren de deelnemers hun paper aan de andere deelnemers en de docenten.

De bijeenkomsten vinden steeds met tussenpozen van enkele weken plaats. Daardoor is er voldoende tijd voor de voorbereiding (literatuurstudie en eigen onderzoek) en voor het uitwerken van de eigen casus/thema. De leergang is multidisciplinair: inzichten en ervaringen vanuit Bestuurskunde, Criminologie en Rechten worden gecombineerd. Zo leren de deelnemers vanuit verschillende gezichtspunten ondermijning aan te pakken.
De deelnemers die aan tenminste drie van de vier inhoudelijke bijeenkomsten hebben deelgenomen en die hun casus/thema-uitwerking met voldoende resultaat hebben afgerond met een paper en hebben gepresenteerd op de laatste bijeenkomst ontvangen een diploma. In andere gevallen kan een certificaat van deelname worden verstrekt.

Leerdoelen

De opleiding is praktijkgericht op basis van wetenschappelijke inzichten en wordt gegeven door topdocenten op het gebied van (de organisatie van) veiligheid, georganiseerde misdaad en recht. De opleiding pendelt heen en weer tussen diepe inzichten en praktische ervaringen. Na succesvolle afronding van de opleiding heeft u:
•    Kennis van de meest actuele ontwikkelingen in het veiligheidsveld
•    Inzicht in de betekenis en impact van ondermijning van de samenleving
•    Kennis van de verschillende verschijningsvormen van ondermijnende georganiseerde criminaliteit
•    Weet u welke juridische instrumenten er bestaan tegen ondermijnende criminaliteit
•    Weet u wat de mogelijkheden en beperkingen zijn vanuit de privacywetgeving
•    Weet u hoe u maatschappelijke barrières kunt opwerpen tegen ondermijnende activiteiten op lokaal niveau
•    Weet u hoe u effectief kunt samenwerken binnen netwerken.

Hoofddocenten

Prof. dr. Hans Boutellier (hoofddocent) is hoogleraar Veiligheid en veerkracht aan de Faculteit der Sociale Wetenschapen VU, coördinator van de kenniswerkplaats Veiligheid en veerkracht. Hij heeft veel contacten met lokale instanties en veel gepubliceerd over publieke moraal, criminaliteit en (de organisatie van) lokale veiligheid.

Prof. mr. Jon Schilder (hoofddocent) is hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid VU. Hij is specialist op het gebied van gemeentelijke regelgeving en openbare orde en veiligheid. Hij doet onderzoek op dit terrein en geeft regelmatig adviezen aan lokale overheden.

Andere docenten zijn specialisten op het gebied van criminologie en bestuurskunde. Er doen ook enkele practitioner experts mee die vanuit diepe kennis van lokale situaties hun ervaringen bespreken.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de veiligheidszorg, met verschillende organisaties in veiligheidsnetwerken samenwerken en de noodzaak ervaren om meer begrip te hebben van ondermijning, hun eigen aanpak willen verbeteren en de samenwerking effectiever willen organiseren. Het gaat om medewerkers van gemeenten en lokale organisaties, alsmede van de politie, het OM en de Belastingdienst, die aan de aanpak van lokale ondermijning werken (bijvoorbeeld vanuit veiligheidshuizen).

U bent een professional met een academische of HBO+ opleiding of academisch werk- en denkniveau. U heeft een aantal jaren relevante werkervaring. U heeft vaak een leidinggevende functie of de opdracht tot lokale samenwerking (intern of binnen een keten).

Praktische informatie

Kosten
€ 2.750 (inclusief studiemateriaal, koffie, thee, frisdrank, aanvullende catering, diner op laatste cursusdag)  Kortingsbanner SoG
Duur
4 bijeenkomsten van een hele dag, op vrijdagen, van 9.30 – 17.30 uur
Startdatum
2021
Tijdsbesteding
Deelname aan de opleidingsdagen
Voorbereiding literatuur ongeveer 4 uur per bijeenkomst
Eigen casus: onderzoek, uitwerken, schrijven paper, voorbereiden presentatie ongeveer 4 uur per week
Plaats
Hoofdgebouw Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam
Aanmelden
Inschrijfformulier
Contact
Contact en algemene informatie
E-mailadresVU.SOG@vu.nl
Flyer
Bekijk hier de flyer

Programma

DatumThema

Huidige situatie en ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, georganiseerde misdaad en ondermijning. Een grondige analyse van de huidige situatie en de behandeling van de bestuurlijke aanpak in de praktijk. Aan het einde bespreking van de eigen casus/thema en advies voor verder werken.

De aanpak van veiligheidsvraagstukken vanuit juridisch perspectief. Wat zijn de bestuurlijk-juridische instrumenten, hoe kan het strafrecht worden ingezet, hoe om te gaan met de noodzaak van redelijke gegevensbescherming bij de aanpak van ondermijning? Aan het einde bespreking van de eigen casus/thema en advies voor verder werken.

Bestuur, beleid en organisatie tegen ondermijning: hoe organiseer je de samenwerking? Samenhang tussen strategisch beleid en samenwerking. De strategische inzet van beleidsinstrumenten. Hoe kan lokaal beleid tegen ondermijning worden vormgegeven? Aan het einde bespreking van de eigen casus/thema en advies voor verder werken.

Presentaties van deelnemers. De deelnemers geven een presentatie aan elkaar en een aantal docenten van hun paper waarin een specifieke casus of specifiek thema is uitgewerkt ten behoeve van een concrete aanpak binnen het eigen werk. Daarna diploma- en certificaatuitreiking.
Afgesloten wordt met een etentje in Amsterdam.