Onderzoeksprojecten

Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen verrichten wetenschappers zowel disciplinair als multidisciplinair onderzoek naar complexe maatschappelijke vraagstukken. De onderzoeksprojecten die zijn opgenomen in de etalage geven een beeld van de grote verscheidenheid aan onderwerpen waar onze wetenschappers zich mee bezig houden.

Meer informatie over de wetenschappers die bij onze faculteit werkzaam zijn, zoals hun meest recente publicaties, vindt u in de nieuwe Research Portal van de VU. Heeft u specifieke vraag en zoekt u een expert? Neem dan contact op met de afdeling Persvoorlichting.

Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht

De kenniswerkplaats richt zich op de ingrediënten en mechanismen om de verschillen in de samenleving beheersbaar te houden--veiligheid--en waarmee een samenleving kan anticiperen en reageren op de snel veranderende maatschappelijke werkelijkheid en problematiek--veerkracht.

Lees meer over het Expertiselab Veiligheid en Veerkracht.

Roddelen op het werk

Roddelen, het uitwisselen van informele evaluatieve informatie over een niet bij het gesprek aanwezige persoon of groep, is binnen veel organisaties aan de orde van de dag. Welke gevolgen heeft dit? Aan de ene kant heeft voorgaand onderzoek laten zien dat roddelen gerelateerd is aan verminderd vertrouwen en psychologische veiligheid. Aan de andere kant lijkt het te zorgen voor heldere groepsnormen en versterking van de samenwerking. Organisatiewetenschappers en communicatiewetenschappers van de VU onderzoeken daarom wanneer roddelen op het werk positieve of negatieve gevolgen heeft voor teams in organisaties. "We kijken naar de intenties achter het roddelen en of die door de teamleden worden herkend, of juist verkeerd worden geïnterpreteerd. Onze onderzoeksresultaten kunnen zorgen voor meer inzicht in de gevolgen van roddelen. Dit is niet met als doel om roddelen te verbieden, want dat is een illusie, maar wel om positief roddelen te kunnen onderscheiden van negatief roddelen, zodat managers daarop in kunnen spelen" aldus Bianca Beersma.

Het heruitvinden van democratie

Het heruitvinden van democratie

(Foto van: Geraint Rowland)

“Nu willen we een democratie voor ons”. Dat zei een arme, inheemse Boliviaan, naar aanleiding van een vraag over de nieuwe inheemse regering die in 2006 aantrad. Het is een inspirerende tegenstrijdigheid. Het kán immers niet; democratie is er voor allen – of het is geen democratie. Maar de uitspraak onthult iets heel belangrijks: blijkbaar voelde deze Boliviaan zich tot nu toe geen deelgenoot van de democratie. Dat geluid klinkt ons in Nederland en Europa bekend in de oren.

Op dit moment is in Bolivia een zoektocht gaande naar nieuwe vormen van representatie en deliberatie, naar adequatere, meer cultuur-gevoelige overheidsinstituties en naar nieuwe vormen van – ook collectieve – democratische participatie. Antropoloog Ton Salman: "Het gaat soms gepaard met veel gekibbel en soms onfraaie politieke strijd, maar het is een proces dat mogelijk ook voor onze problemen rondom democratische legitimiteit relevant kan zijn. Dit omdat het gaat over de centrale vraag: hoe bouw je een democratie die a) recht doet aan lokale cultuur/culturen, b) de liberale (individuele) vrijheden garandeert en c) ook de rechten van minderheden een plaats kan geven."

Gezond ouder worden

Een steeds groter deel van de bevolking is ouder dan 65.  En iedereen wil zo lang mogelijk gezond en actief  blijven. Hoe gaan we daar mee om en wat hebben we daar voor nodig?

Onderzoekers van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) van de VU en het VUmc doen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al 25 jaar onderzoek naar het functioneren van Nederlandse ouderen op fysiek, sociaal, cognitief en emotioneel gebied. Hierbij staan de onafhankelijkheid en levenskwaliteit van ouderen centraal. Wat is bijvoorbeeld de invloed van het sociale netwerk van ouderen op lichamelijke en geestelijke gezondheid? 

LASA onderzoekt ook de maatschappelijke gevolgen van het ouder worden, zoals de zorgbehoeften van ouderen. Omdat LASA periodiek dezelfde vragen stelt aan dezelfde groep mensen, kunnen de onderzoekers kijken naar trajecten van veroudering in een veranderende maatschappelijke context. Epidemiologen, sociologen, gezondheidswetenschappers en artsen werken hierin nauw samen om de vele aspecten van het ouder worden in beeld te krijgen.

Werkzaam maken van de Islam in Nederland

Er zijn veel aanwijzingen dat de gezaghebbende en institutionele kaders van de islam in Europese landen momenteel onder druk staan om te veranderen. Initiatieven voor het opzetten van religieuze onderwijsinstituten in Nederland of het ontwikkelen van organisatorische structuren buiten etnische scheidingslijnen wijzen in deze richting. Ook het snel toenemende aantal 'nieuwe' onafhankelijke predikers, die bijzonder populair zijn bij jonge moslims, zijn een aanduiding van deze verandering. Er zijn verschillende lokale initiatieven door heel Nederland die laten zien hoe bepaalde elementen van de islamitische wet in de Nederlandse samenleving kunnen worden toegepast. Binnen dit project, Making Islam Work in the Netherlands, stelt antropoloog Thijl Sunier de vraag: Hoe worden deze veranderingen verder toegepast en hoe wordt het concept van de ‘gewone moslim’ toegepast in de ontwikkeling van de dogmatische dimensies van de islam? Het project probeert deze ontwikkelingen expliciet te analyseren vanuit het perspectief van 'gewone moslims'. Het uitgangspunt is de verschuiving van moslims als migratiegemeenschap naar moslims als integraal onderdeel van de Nederlandse samenleving.

Veerkrachtige zorgprofessionals

Veerkrachtige zorgprofessionals

(Foto van: myfuture.com)

‘Er wordt ons zoveel afgenomen! Ik voel me opzij gezet en ondergewaardeerd.’ - Verzorgende IG, thuiszorg

De hervorming van de langdurige zorg heeft het beroep van verzorgenden in de thuiszorg aanzienlijk veranderd. Verzorgenden ervaren beperkingen in het uitoefenen van invloed en oplossen van knelpunten. Dat is zorgelijk, omdat verzorgenden nu en in de toekomst het grootste aandeel in de zorg thuis (zullen) leveren. Alleen als zij veerkrachtig zijn, kunnen ze bijdragen aan de onafhankelijkheid en veerkracht van cliënten en hun omgeving – doel van het huidige overheidsbeleid. Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland organiseert daarom een ‘Leiderschapstraject voor verzorgenden in de wijk’. Het doel: empowerment, grotere invloed, zichtbaarheid en erkenning van deze beroepsgroep. Een multidisciplinair team VU-onderzoekers gefinancierd door ZonMw onderzoekt de opbrengsten van dit traject. “Dit onderzoek zal zorgen voor meer inzicht in de factoren die bijdragen aan veerkracht van deze zo belangrijke beroepsgroep” aldus projectleider Marieke van Wieringen.

Donateurs compenseren overheidsbezuinigingen meestal niet

Wanneer beleidsmakers veel van particuliere initiatieven verwachten, moeten ze voorzichtig zijn met bezuinigingen menen de onderzoekers. Het is niet waarschijnlijk dat donateurs zomaar in het gat springen dat de overheid achterlaat. Twee recente studies laten dat zien. 

Arjen de Wit en René Bekkers analyseerden een groot aantal eerdere studies naar de relatie tussen overheidsuitgaven en donaties, waarbij ze laten zien dat het sterkste bewijs voor een ‘verdrijvingseffect’  in gedragsexperimenten te vinden is. In zulke experimenten krijgen deelnemers een klein bedrag dat ze (deels) mogen weggeven aan een goed doel van hun keuze. Sommigen moeten een deel van hun geld verplicht afstaan aan een goede doel, anderen mogen helemaal zelf over hun geld beslissen. Dan blijkt meestal dat de eerste groep minder geeft dan de tweede. "Hieruit kunnen we concluderen dat mensen minder aan goede doelen geven als ze belasting moeten betalen", aldus De Wit.  Toch is dit niet direct te vertalen naar de praktijk. “In werkelijkheid weet je meestal niet precies wat de overheid allemaal financiert”. 

Uit een vervolgstudie, samen met Marjolein Broese van Groenou, blijkt dat berichtgeving in de media vaak niet gerelateerd is aan de daadwerkelijke veranderingen in overheidsfinanciering. Maar er zijn uitzonderingen. De Wit: “Zo was er veel nieuws over de grote bezuinigingsoperatie op ontwikkelingshulp, waar een organisatie als Oxfam Novib de dupe van was. Maar in plaats van dat donateurs probeerden te compenseren voor deze bezuiniging, gingen ook de gedoneerde bedragen omlaag.”

Beter samenwerken in de zorg

Beter samenwerken in de zorg

Als je moeilijke omstandigheden hebt, dan is het extra moeilijk om de “eigen kracht” te gebruiken die tegenwoordig van je wordt gevraagd. Neem “Henk” als voorbeeld. Henk heeft een beperkt netwerk en weinig kennis over gezond gedrag. Hij meldt zich keer op keer bij huisarts en spoedeisende hulp, maar zijn gezondheid blijft slecht. Zijn huisarts zou graag zien dat Henk zichzelf beter kan redden. Maar dat vraagt om een betere samenwerking met andere zorgorganisaties, zoals de gemeente, het ziekenhuis en de thuiszorg.  

Duco Bannink van Bestuurskunde en Sierk Ybema van Organisatiewetenschap werken binnen het Talma Instituut samen rond verschillende projecten waarin de integratie en innovatie van zorg aan de orde is. Bannink: “We vragen ons af: hoe ziet een betere zorg er uit? En hoe kunnen actoren beter samenwerken om dit mogelijk te maken? ” De gewonnen inzichten delen de onderzoekers vervolgens met bijvoorbeeld de Academische werkplaats ‘het Ben Sajet Centrum’ in Amsterdam.

People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments

Het begrijpen van mensen zouden een essentieel onderdeel moeten zijn van industriële ontwikkelingsprocessen, als middel om nieuwe categorieën van producten te bereiken en die echt aan de behoeften van de mensen voldoen en leiden tot duurzame innovatie. Dat is de kern van het project People-Centred Development Approaches in Practical and Learning Environments (PEOPLE).

Er is momenteel een onsamenhangendheid tussen de kwalificaties die door studenten van de geesteswetenschappen en sociologie worden opgedaan en de vaardigheden die de toekomstige werkgevers verwachten van  afgestudeerden. Het project PEOPLE brengt interdisciplinaire groepen studenten, academisch personeel en professionals in het bedrijfsleven samen om zakelijke uitdagingen op het gebied van werkelijke zaken op te lossen. Nieuwe leermodules worden ingebed in masteropleidingen, waardoor studenten waardevolle praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen naast hun theoretische opleiding. Het project zal een langdurige impact hebben op het hoger onderwijs, en de samenleving als geheel, door de relevantie van sociaalwetenschappelijk onderwijs en onderzoek te verbeteren.