Missie en visie

Binnen het Institute for Societal Resilience (ISR) stellen we gezamenlijk de vraag centraal wat burgers, instituten en governance-systemen veerkrachtig maakt in hun omgang met complexe maatschappelijke problemen. Deze zijn er namelijk volop: toenemende sociale ongelijkheid, spanningen tussen etnische en geloofsgemeenschappen, nieuwe vormen van (cyber)crime en twijfels over de verzorgingsstaat en systemen van zorg en welzijn.

Krachten bundelen

ISR verbindt de expertise van FSW-onderzoekers aan de expertise van professionals en de praktijk in "expertiselabs". Deze samenwerking zorgt enerzijds voor meer wetenschappelijk inzicht in de complexe dynamiek van maatschappelijke uitdagingen en anderzijds voor concrete aangrijpingspunten voor het verbeteren van beleid, methodieken of interventies voor specifieke problemen.

Wat is 'resilience'?

De term resilience laat zich lastig in één woord vertalen. Het omvat elementen van veerkracht, herstellingsvermogen, flexibiliteit en rekbaarheid, maar ook weerbaarheid, weerstand, bestendigheid, spankracht en incasseringsvermogen. Het ISR kiest ervoor om de term veerkracht te gebruiken, maar daarbij horen nadrukkelijk ook alle andere elementen van resilience.

Ons uitgangspunt is dat een samenleving veerkrachtig is wanneer individuen (micro), groepen en organisaties (meso) en samenlevingen (macro) in tijden van tegenslag, dreiging, rampen en oorlogen in staat zijn zich staande te houden en aan te passen, maar vooral van de gelegenheid gebruik te maken om een weg (terug) te vinden naar welzijn, een goed (of zelfs beter) functionerend sociaal systeem en een gezonde samenleving.

We onderscheiden drie belangrijke factoren die bijdragen aan een maatschappelijk veerkrachtig systeem:

  • Bewust zijn van bestaande bedreigingen en deze in openheid bespreekbaar maken;
  • Het bieden van zingeving, ook in tijden van bedreigingen of na een traumatische gebeurtenis;
  • Creativiteit in het herijken van bestaande patronen en improvisatie in het omgaan met veranderende omstandigheden