Institute for Societal Resilience

Toenemende sociale ongelijkheid, spanningen tussen etnische en religieuze gemeenschappen, polarisatie, radicalisering, nieuwe vormen van (cyber)criminaliteit, de hervormingen in de zorg, de vluchtelingencrisis: maatschappelijke uitdagingen zijn aan de orde van de dag. Deze vraagstukken zijn dermate complex dat samenwerking en het bijeenbrengen van verschillende perspectieven, kennis en inzichten uit verschillende disciplines binnen de praktijk en de wetenschap noodzakelijk is.

Ga hier naar de website van het Institute for Societal Resilience

English version of the Institute for Societal Resilience website

Het Insitute for Societal Resilience (ISR), het onderzoeksinstituut van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit, verbindt de expertise van FSW-onderzoekers aan de expertise van professionals en de praktijk in "expertiselabs". Deze samenwerking zorgt enerzijds voor meer wetenschappelijk inzicht in de complexe dynamiek van maatschappelijke uitdagingen en anderzijds voor concrete aangrijpingspunten voor het verbeteren van beleid, methodieken of interventies voor specifieke problemen.

Alleen door verschillende perspectieven en specialisaties te bundelen, kunnen we tot nieuwe wetenschappelijke inzichten komen en op zoek gaan naar omvangrijke antwoorden die de complexe realiteit waardig zijn. Het ISR streeft daarom naar een nauwe samenwerking met de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Multidisciplinair onderzoek

Naast de samenwerking met verschillende maatschappelijke partners verenigt het ISR wetenschappers vanuit verschillende sociaal-wetenschappelijke disciplines. Deze multidisciplinaire aanpak is nodig om de maatschappelijke uitdagingen in al haar complexiteit te kunnen beschrijven, duiden en analyseren, en om tot inhoudelijke verdieping te kunnen komen. De werkwijze van het ISR komt bijvoorbeeld mooi naar voren in de verschillende expertiselabs zoals bijvoorbeeld de Refugee Academy.

De term resilience laat zich lastig in één woord vertalen. Het omvat elementen van veerkracht, herstellingsvermogen, flexibiliteit en rekbaarheid, maar ook weerbaarheid, weerstand, bestendigheid, spankracht en incasseringsvermogen. Het ISR kiest ervoor om de term veerkracht te gebruiken, maar daarbij horen nadrukkelijk ook alle andere elementen van resilience.

Ons uitgangspunt is dat een samenleving veerkrachtig is wanneer individuen (micro), groepen en organisaties (meso) en samenlevingen (macro) in tijden van tegenslag, dreiging, rampen en oorlogen in staat zijn zich staande te houden en aan te passen, maar vooral van de gelegenheid gebruik te maken om een weg (terug) te vinden naar welzijn, een goed (of zelfs beter) functionerend sociaal systeem en een gezonde samenleving.

We onderscheiden drie belangrijke factoren die bijdragen aan een maatschappelijk veerkrachtig systeem:

  • Bewust zijn van bestaande bedreigingen en deze in openheid bespreekbaar maken;
  • Het bieden van zingeving, ook in tijden van bedreigingen of na een traumatische gebeurtenis;
  • Creativiteit in het herijken van bestaande patronen en improvisatie in het omgaan met veranderende omstandigheden

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het ISR:

E isr.fsw@vu.nl
T +31 (0)20 5982350