Dr. D.B.D. BanninkThis page has been moved. You are being redirected.

+31 20 59 89146
2e-72
d.b.d.bannink@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling bestuurswetenschap en politicologie )
Universitair docent
http://www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/onderzoeksprogrammas/bestuurskunde/governance-of-activation/deelproject-prestatiemanagement-activering/index.asp

Algemeen

Dr. Duco Bannink werkt als UD voor drie dagen in de week aan de VU, Faculteit Sociale Wetenschappen, vakgroep Bestuurswetenschappen. Tot september 2009 is hij nog voor twee dagen in de week werkzaam aan de Universiteit Twente, faculteit Management en Bestuur, vakgroep Maatschappelijke Risico’s en Veiligheid.

Het onderzoek van Duco Bannink gaat om de uitvoering en hervorming van sociaal en arbeidsmarktbeleid in een veranderende samenleving. Het bevindt zich op het raakvlak van de inhoudelijke en governance-aspecten van beleid: hoe zijn sociale problemen in een veranderende samenleving aan te pakken en wat zijn de consequenties voor de aansturing of governance van beleid?

Onderzoek

Bannink neemt deel aan het meerjarige onderzoeksproject GOvACT, over de governance van activeringsbeleid. Hij voert een van de deelprojecten uit en is co-promotor van twee van de in het project deelnemende AIO’s.

Het deelproject Performance Management and Activation is erop gericht te begrijpen hoe prestatiesturing inwerkt op uitvoerende organisaties die zich bezighouden met re-integratie en activering. Dit is niet voor de hand liggend. Activering kan worden gezien als een ‘laatmoderne’ variant van sociaal beleid. Dat betekent dat het sterk leunt op de eigen inbreng van de betrokkene. Activeringsbeleid is geslaagd als de betrokkene in staat is om zelfstandig adequate keuzes te maken rond arbeid, levensloop, scholing, etc. Het is uitermate lastig om vast te stellen in hoeverre zoiets is gelukt. En zelfs als dit al kan worden vastgesteld, dan blijkt het moeilijk om die positieve uitkomst toe te rekenen aan de uitvoerende organisatie. Wat is eigenlijk geslaagde activering? En welke prestaties van de uitvoerende organisatie dragen daaraan bij?

Het onderzoek kent twee onderdelen. In de eerste plaats richten we ons op de conceptualisering van de begrippen ‘activering’ en ‘prestatiesturing.’ In hoeverre is er spanning tussen die begrippen? Drukt prestatiesturing de beleidsuitvoering in de richting van relatief simpel vast te stellen doelstellingen? Compliceert de activeringsdoelstelling de sturing van uitvoeringsorganisaties? Na deze theoretische exercitie richten we ons op de empirie: wat doen uitvoerende organisaties in dit nieuwe veld? Op welke doelstellingen richten ze zich? Hierbij richten we ons vooral op de manager: hoe brengt hij de verschillende, potentieel conflicterende invloeden op en binnen de organisatie bij elkaar? Wat zijn de consequenties van zijn of haar handelen voor de aard van de nagestreefde activering?

Onderwijs

Bannink geeft onderwijs rond de thema’s van uitvoering, aansturing en hervorming van beleid in een veranderende samenleving. Zijn onderwijspakket is nog niet volledig vastgesteld. Op dit moment geeft hij een themagroep in het vak Bachelorthesis en is hij betrokken bij de vakken Bestuur en Omgeving 2 en Beleid en Besluitvorming.

Publicaties

Publications (Source: METIS VU)

Bannink, D., and B. de Vroom, Dutch pensions in late modernity. Pension policies, administrative and decision-making institutions and social inclusiveness, in: M. Hoogenboom and R. Ossewaarde (eds), Late modernity and the welfare state, forthcoming 2009.

Bannink, D., De cirkel rond. Drie decennia management van performance, in: Bestuurskunde, Vol. 17 (4), 75-84.

Hoogenboom, M., W. Trommel and D. Bannink, European Knowledge Societies (plural)- The Rise of New Knowledge Types and the Division of Labour in the EU, Intereconomics, Vol. 43 (6), 2008, 359-370. (0020-5346, gerefereerd, wetenschappelijk)

Bannink, D., en B. de Vroom, Nederlands pensioenstelsel is robuust, maar alertheid blijft geboden, in: Pensioenmagazine, Vol. 13 (8/9), 26-30.

Bannink, D., Instituties, tijd en evolutie, in: Beleid en Maatschappij, Vol. 35 (2), 2008, 145-147.

Vroom, B. de, and D. Bannink, Changing life courses and new social risks. The case of old age pensions, in: Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, Vol. 10 (1), 2008, 75-92.

Bosselaar, H., D. Bannink, C. van Deursen en W. Trommel, Werkt de WWB? Resultaten van de ontwikkeling van nieuwe verhoudingen tussen Rijk en gemeenten, Den Haag: Ministerie van SZW, 2007.

Bannink, D., Meer gelijk, minder zeker. Individuele gevolgen van recente wijzigingen in het pensioenstelsel, in: Geron, Vol. 9 (4), 2007, 40-43.

Bannink, D., and B. de Vroom, The Dutch pension system and social inclusion, in: T. Meier, P. Bridgen and B. Riedmüller (eds), Private Pensions versus Social Inclusion? Non-state provision for citizens at risk in Europe, Edward Elgar, 2007, 79-106.

Veerman, T., Ph. De Jong, B. de Vroom, D. Bannink, S. Mur, M. Ossewaarde, M. Veldhuis en N. Vellekoop, Convenanten in context. Aggregatie en analyse vna de werking en opbrengsten van het beleidsprogramma Arboconvenanten, Den Haag: Arboconvenantenreeks, Ministerie van SZW, 2007.

Trommel, W., D. Bannink and M. Hoogenboom, De wereld een polder, in: Beleid en Maatschappij, Vol. 34 (1), 2007, 57-68.

Hoogenboom, M., W. Trommel and D. Bannink, Knowledge societies (plural). The rise of new knowledge types and their trailblazers, and the management of value chains, in: Vezetéstudomány, Hungarian Management Review, Vol. [x] (March), 2007, 40-51.

Bannink, D., Bedrijfsorganisaties niet klaar voor modernisering pensioenbeleid, in: Geron, Vol. 9 (1), 2007, 45-48.

Bannink, D., Veranderende verzorgingsstaten. Review-essay, in: Bestuurskunde, Vol. 16 (1), 2007, 101-112.

Bannink, D., and M. Hoogenboom, Hidden change. Disaggregation of welfare state regimes for greater insight into welfare state change, in: Journal of European Social Policies, Vol. 17 (1), 2007, 17-30.

Trommel, W., D. Bannink en M. Hoogenboom, Polderen op wereldniveau – Over de innovatie en transnationalisering van een sterk sturingsverhaal, Essay ten behoeve van het NWO/AZ Praktijkatelier over Sociaal Partnerschap, oktober 2006.

Hoogenboom, M., W. Trommel and D. Bannink, Knowledge societies (plural): the rise of new knowledge types and the global division of labour, in: U. Huws (ed.), The transformation of work in a global knowledge economy: towards a conceptual framework, Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2006, 161-174.

Vroom, B. de, and D. Bannink, De onberekenbare toekomst. De verschuivende overgang van werk naar pensioen in Europese verzorgingsstaten, Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, Vol. 22 (2), 2006, 93-108.

Bannink, D., Veroorzaakt crisis verandering?, Beleid & Maatschappij, Vol. 33 (2), 2006, 121-124.

Bannink, D. , Lettinga, B. and Heyse L., NPM, bureaucratisering en de invloed op de professie, Beleid & Maatschappij, Vol. 33 (3), 2006, 159-174.

Bannink, D., and S. Resodihardjo, The Myths of Reform, in: Heyse, L., Resodihardjo, S., Lantink, T. and Lettinga, B. (eds), Reform in Europe: Breaking the Barriers in Government., Aldershot: Ashgate, 2006, 1-20.

Bannink, D., S. Kuipers and T. Lantink, The reform of Dutch disability insurance. A crisis-induced shift of preferences and possibilities, in: Heyse, L., Resodihardjo, S., Lantink, T. and Lettinga, B. (eds), Reform in Europe: Breaking the Barriers in Government. Aldershot: Ashgate, 2006, 107-126.

Bannink, D., Normaal of bijzonder? Levensloop vervangt ouderenbeleid in leeftijdsbewust personeelsbeleid in Europa, Geron, Vol. 8 (2), 2006, 19-22.

Bieber, U., and D. Bannink, Ausflug ins Reform-Labyrinth der Niederländisches Erwerbsminderungsrenten, in: Deutsche Renten Versicherung, Vol. 60 (10-11), 2005, 599-620.

Ancillary activities

No ancillary activities
Last changes Ancillary activities: Amsterdam 27 januari 2017