Mrs W. Kuipers

+31 20 59 86762
3a48
w.kuipers@vu.nl
faculteit der sociale wetensch ( afdeling organisatiewetenschappen )
Assistant to the secretary

presence

Tuesday, Wednesday, Thursday. 

E-mail secretariat: secretariaat.org.fsw@vu.nl